טרזן על סדין

דגלחכי לדגחכ ךלדגחכ ךלשדגחיכ ךלדגחיכ ךלדחגיכ שדףגל כ

דג

 כ,שךגדכףלשגחדיכ לשגחדכ שדג

כ שףגלחע שכ

 עשגכ,ע שע

שרעש